انجمن جی آی اس (GIS)
مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: موضوعی *** رشته ای (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C)
+--- انجمن: مطالعات انسانی (علوم اجتماعی،علوم اقتصادی،مدیریت و...) (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88)
+--- موضوع: مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات (/Thread-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA)مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات - farahoosh - ۰۶-۳۱-۱۳۹۵

در پارادایم نوین حاکم بر بازار فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی که در آن حائز اهمیت است، شناسایی مخاطرات یا ریسک های موجود، تلاش برای کاهش اثرات مخرب و تخفیف میزان انحراف از اهداف در صورت رخداد هر ریسک است.

کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات با توجه به پیچیدگی ذاتی، مستعد بروز مخاطره است و بدین خاطر لازم است با مدیریت ریسک، پروژه ها را تا حد امکان از تخریب ناشی از بروز رخدادها، مصون نگه داشت. مفهوم مدیریت مخاطرات یا Risk Management نیز به تعریف فرایندی مدون برای شناسایی و ارزیابی ریسک ها و انتخاب راهبردهای اداره و روش تقابل با آن ها میپردازد. پرسش اصلی این است که اساسا مخاطره بر چه موضوعی رخ میدهد و حاصل ظهور آن چیست؟ پاسخ این است که دارایی های کسب و کار مشخصا در معرض ریسک هستند.
این دارایی ها میتوانند همانند زیرساختهای فیزیکی، سایت طراحی شده طراحی پورتال و تجهیزات سخت افزاری مشهود بوده یا همچون ارزش سرمایه انسانی، دانش، اطلاعات و حتی اعتبار و برند سازمان، نامشهود باشند مدیریت ریسک از گامهای متعددی مشتمل بر شناسایی و تحلیل برای اتخاذ تصمیم و روش برخورد، برنامه ریزی اقدامات در زمان رخداد، پایش نتایج و اقدامات اصلاحی پس از بروز تشکیل میشود. طی این گامها، دارایی ها، نقاط آسیب پذیر هریک و ریسک های مرتبط شناسایی شده و شرایط بروز هر مخاطره، زمان و مکان بروز، میزان احتمال و اثر تخریب وقوع رخداد، برآورد میشود. همچنین لازم است به صورت پیشگیرانه، برای زمان مواجهه با هر مخاطره ای، اقدامات مرتبط با بازیابی واقعه یا Disaster Recovery و برنامه پشتیبان را پیش بینی کرد.
باید پذیرفت که ریسک را نمیتوان کاملا از بین برد. و در مواجهه با هر مخاطره، گزینه ها از مجموعه چهار رویکرد مشخص بیرون نخواهند بود: میتوان ریسک را با کاهش احتمال بروز آن از طریق کنترل و نظارت مستمر بر شرایط رخداد و تقویت نقاط آسیب پذیری تخفیف داد؛ میشود با درک صرفه و صلاح، مخاطره ای را با مخاطره دیگر تعویض کرد. گاه میتوان از طریق روش های مرسوم (مانند بیمه) ریسک را به شخص دیگری منتقل کرد و در پاره ای از مواقع نیز با تعیین سطح تخریب و محاسبه هزینه و فایده، به ناچار می بایست درصدی از ریسک را پذیرفت.
فراموش نکنیم که ریسک ها میتوانند بر یکدیگر اثرگذار باشند. یعنی وقوع یا کاهش ریسکی ممکن است موجب شدت و ضعف شرایط ظهور یا عواقب ریسک دیگر شود. برای همین همواره برای انتخاب رویکرد یا اولویت دهی مقابله، حاصل ضرب میزان اثرگذاری در اضطرار معیاری تعیین کننده خواهد بود.


RE: مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات - saeid1989 - ۰۳-۰۴-۱۳۹۶

با وجود جذابیت‌های خاص پروژه‌های فناوری اطلاعات از نظر قابلیت ایجاد تغییر و تحولات مثبت فراوان در سازمان‎ها، ترس از عدم موفقیت و شکست این پروژه‌ها همواره مانعی بر سر راه پیاده‌سازی آن‎ها بوده است. در دنیای کسب و کار امروز، سازمان‎ها به شکلی بنیادین تغییر کرده و هیچ شباهتی به سازمان‎های دیروز ندارند. سازمان‎ها باید با ساختارهای منعطف‎تر،‌ هموارتر و یادگیرنده‎تر و مبتنی بر شبکه جایگزین می‎شدند. بنابراین، توجه‎ها به سمت روش‎های متفاوتی در سازماندهی کارها معطوف شده است که سازمان‎های مجازی قادر به انجام آن بودند. هدف از ارایه مقاله این است که عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک پروژه‎های فناوری اطلاعات را در سازمان‎های مجازی بیابد تا با استفاده از این عوامل، ضریب موفقیت مدیریت ریسک پروژه‎های فناوری اطلاعات در سازمان‎های مجازی را بتوان افزایش داد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی ـ تحلیلی از شاخه‎ی مطالعه موردی از نوع مطالعه چند موردی. ابزار آن، مصاحبه و پرسشنامه و جامعه‎ی آماری، مدیران و کارشناسان سه سازمان مجازی در حوزه‎ی پروژه‎های فناوری اطلاعات است. در این پژوهش ابتدا ریسک‎های موجود در پروژه‎های فناوری اطلاعات شناسایی و گروه‎بندی و سپس ارزیابی شده، در نهایت با تشکیل گروه کانونی، ریسک‎های بنیادی استخراج و عوامل حیاتی موفقیت برای ریسک‎های با اولویت بالا تعیین شده است.


RE: مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات - rezadehghan - ۱۰-۲۰-۱۳۹۶

در محیط­های متلاطم که سازمانها با تهدیداتی برای بقاء و عملکرد موفق مواجهند، رویکرد­های مبتنی بر مدیریت ریسک می­تواند در بسیاری موارد اثربخش باشد. در آمریکا بسیاری از پروژه­‌ها و طرح‌‌های فناوری اطلاعات به دلایل تغییر در اهداف، انحراف از هزینه­‌های پیش‌بینی­شده، تاخیر در زمان تحویل و پیچیدگی این پروژه­ها و طرح­ها مجددا برنامه­ریزی و یا با شکست مواجه شده‌اند. در ایران نیزچندین طرح کلان فناوری اطلاعات از جمله طرح سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، طرح جامع امور مالیاتی کشور، طرح توسعه گمرک نوین و طرح کارت هوشمند ملی در حال پیاده سازی می­باشد، برای هر یک از این طرح­ها میلیاردها تومان هزینه شده است که هنوز غالب این طرح­ها در حال تکمیل می­باشند. علی­رغم طرح مباحث متعددی در خصوص مدیریت پروژه و مدیریت ریسک هیچکدام به بررسی مدیریت ریسک به عنوان یکی از عوامل حیاتی دخیل در نتایج و عملکرد طرح­های کلان فناوری اطلاعات نپرداخته است. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه ریسک‌های پروژه‌های فناوری اطلاعات, ریسک‌های عمومی طرح‌های کلان , تفاوت‌های مدیریت طرح و پروژه و استفاده از روش متاسنتز و در نظر گرفتن شباهتهای ظاهری و محتوایی , 48 ریسک در حوزه طرح‌های کلان فناوری اطلاعات شناسایی گردید. سپس با استفاده از نظرات خبرگان این ریسک‌ها اعتبار سنجی شد و پس از آن با روش فریدمن مشخص گردید که اولویت عوامل متفاوت است. شاخص‌های شناسایی شده در شش حوزه اصلی براساس تقسیم بندی موسسه مدیریت پروژه دسته بندی گردیدو در انتها براساس روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص گردید که ریسک‌های منافع, محیط , طرح, عملیاتی, پروژه و پورتفلیو در اولویت‌های اول تا ششم قرار دارند .
سوغات شیراز