انجمن جی آی اس (GIS)
فیلم تهیه ژئودیتابیس در ArcGIS - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: اشتراک گذاری دیتا و اطلاعات GIS,RS (/Forum-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-GIS-RS)
+--- انجمن: اطلاعات آموزشی (Tutorial) (/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-Tutorial)
+--- موضوع: فیلم تهیه ژئودیتابیس در ArcGIS (/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-ArcGIS)فیلم تهیه ژئودیتابیس در ArcGIS - mehnazbehkar - 11-06-2017 06:30 AM

https://www.aparat.com/v/BXhT6